fbpx

ต่อเติมบ้านโฟม เพชรเกษม

โฟมแผ่น,โฟม Built in,โฟมก่อสร้าง,โฟมสร้างบ้าน
หน้างานอื่น
ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง
ฉนวนหลังคาโกดังเก็บสินค้า

โฟมแผ่นทำเป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา มีความทนทานต่อการใช้งาน และสามารถเลือกความหนาได้ตามความต้องการใช้งาน